ЗДО №4, ”Ромашка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Рішенням сесії №___________

                                                                                         Жашківської міської ради

                                                                                         від _____________року №_____

 

 

                                                                                          ПОГОДЖЕНО

Начальником  відділу освіти виконавчого комітету Жашківської міської ради

__________ Савицька В.М

                                                                                         _______________2018 року.

 

 

 

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ

№4 «РОМАШКА»

ЖАШКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(в  новій  редакції)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

І. Загальні положення

 

1.1.ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ «РОМАШКА» №4 м.Жашкова, Жашківського району Черкаської області, скорочена  назва закладу  дошкільної  освіти - ЗДО №4 «Ромашка» (далі-заклад дошкільної  освіти), зареєстрований Жашківською районною державною адміністрацією 14.06.1996 року, номер запису про включення відомостей до ЄДР 1 003 120 0000 000337.

Заклад  дошкільної  освіти  комбінованого  типу  для  дітей  віком  від 1 до 6(7) років, до  складу  якого  входять  групи  загального  розвитку та  спеціальна (логопедична) група

 

1.2.Юридична адреса  закладу дошкільної освіти: 19200, вул.Захисників України,15, м.Жашкова, Жашківського  району, Черкаської  області. 

 

1.3.Засновником закладу дошкільної освіти є Жашківська міська рада(далі - засновник), яка здійснює фінансування  закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4. Заклад  дошкільної освіти утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

1.5.Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Законом України “Про дошкільну освіту”, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, наказами Міністерства освіти та науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,іншими нормативно-правовими актами та власним Cтатутом.

 

1.6.Заклад  дошкільної  освіти є юридичною особою, і діє на підставі Статуту, який затверджується засновником, має печатку і штамп встановленого взірця, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 

1.7.Заклад  дошкільної  освіти  може  входити до  складу  навчально-виховних  комплексів, навчальних  закладів  різних  типів і  рівнів  акредитації, а  також  навчально-виховних  об’єднань з  дошкільними, позашкільними  та  іншими навчально-виховними  закладами  для  задоволення  культурно-освітніх  потреб  вихованців.

 

1.8.Головною метою закладу дошкільної  освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.9.Діяльність  закладу дошкільної  освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

1.10.Заклад дошкільної  освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом.

 

1.11.Заклад  дошкільної  освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної бази.

 

1.12.Заклад  дошкільної  освіти має  право:

 • Визначати  форми  та засоби  організації  освітнього  процесу;
 • Розробляти  й  впроваджувати  власні  програми навчальної  та  науково-методичної роботи  з  урахуванням Державних  стандартів  дошкільної  освіти;
 • Визначати  контингент вихованців;
 • Спільно  з  вищими  навчальними  закладами, їх  кафедрами або  філіалами, науково-дослідними  інститутами  та  центрами  проводити  науково-дослідну, експериментальну, пошукову  роботу;
 • Організовувати  підготовку, підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  на  базі інституту  післядипломної  освіти  педагогічних  працівників;
 • Розпоряджатися рухомим  і  нерухомим майном  на  праві  оперативного  управління;
 • Отримати  кошти  і  матеріальні  цінності  від  органів  державного  управління, юридичних  і  фізичних  осіб;
 • Використовувати  кошти  від господарської  діяльності;
 • Розвивати  власну матеріальну  базу;
 • Спрямовувати  кошти дошкільного  закладу  на  будівництво  і (або) благоустрій закладу.

 

1.13.В  закладі  дошкільної  освіти визначена  українська  мова навчання.

 

1.14.Взаємовідносини між закладом  дошкільної  освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

 

1.15.Контроль  та  нагляд  за організацією медичних  та  санітарно-гігієнічних  заходів  з охорони  здоров’я  та якістю харчування  вихованців  в  закладі  дошкільної  освіти покладається  на  відповідні  органи  нагляду.

 

1.16.Реорганізація  та  ліквідація закладу  дошкільної  освіти  проводиться  власником  у  відповідності  до чинного  законодавства України.

 

1.17.Заклад  дошкільної  освіти  створює  базу  персональних  даних дітей  та  працівників, здійснює  їх  обробку відповідно  до  Закону України «Про обробку  персональних  даних».

 

ІІ. Комплектування  закладу дошкільної  освіти

 

2.1.Заклад  дошкільної  освіти розрахований на 97 місць  6 (шість) груп.

 

2.2.Групи у  закладі дошкільної  освіти комплектуються за віковими ознаками, група  компенсую чого  типу  за направленням психолого-медико-педагогічної комісії.

 

2.3.У  закладі функціонують: 5 вікових груп загального розвитку та 1 група  компенсуючого  типу з денним режимом перебування дітей.

 

 2.4. Режим  перебування  дітей  в  закладі  становить 10.5 годин.

 

2.5.Наповнюваність  для груп загального  розвитку:

 • для  дітей  від 1 року до 3  років – 15 осіб
 • для  дітей  від 3 років до 6(7) років – 20 осіб
 • логопедична (компенсуючого типу) група – до 12 осіб

 

2.6.Прийом дітей до  закладу дошкільної  освіти  здійснюється  директором протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної картки про стан здоров’я дитини
 • медичної довідки про епідеміологічне оточення;
 • довідки  про  щеплення;
 • свідоцтва про народження;
 • для  зарахування  до  групи компенсую чого  типу-висновок психолого-медико-педагогічної комісії;
 • документи для встановлення  пільг при оплаті за  харчування  дитини  в  закладі.

 

2.7.Під час прийому дитини до  закладу  дошкільної  освіти, директор зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, зі Статутом  закладу дошкільної  освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 

2.8.За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

2.9.Відрахування дітей із  закладу дошкільної освіти  може здійснюватись:

 • за заявою батьків,або осіб які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у освітньому  закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу  закладу дошкільної  освіти, в якому доцільне подальше перебування дитини;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють,плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація  закладу дошкільної  освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з  закладу дошкільної  освіти.

 

2.10.Заклад  дошкільної  освіти  в  установленому  порядку веде  облік  дітей,  які  в  ньому  перебувають.

 

2.11.Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи до  іншої, формування  новостворених  груп  у  освітньому  закладі  здійснюється  наприкінці  навчального  року  (травень-червень).

 

2.12.Діти,які  перебувають  у  закладі  дошкільної  освіти   за  короткотривалим режимом  чи  під  соціально-педагогічним  патронатом, зараховуються  до основного  складу.

 

2.13.Заклад  дошкільної  освіти  здійснює  соціально-педагогічний патронат  та  надає  консультаційну  допомогу  сім’ям  з  метою  забезпечення  умов  для здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку, які  потребують  корекції  фізичного  та  розумового  розвитку, але  не  відвідують  заклад  дошкільної  освіти.

 

ІІІ. Режим роботи  закладу дошкільної  освіти

3.1.Режим роботи освітнього закладу встановлюється директором за попереднім погодженням з  власником відповідно  до  потреб  населення.

 

3.2.Заклад дошкільної  освіти працює щоденно – 10.5 годин, за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні - субота, неділя,святкові та неробочі.

 

3.3.Щоденний графік роботи  закладу  дошкільної  освіти: з 7 год.30 хв. до 18 год.00 хв.

 

 

 

IV. Організація освітнього процесу у  закладі  дошкільної  освіти

 

 4.1.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з программою розвитку дітей та навчально-методичними  посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством  освіти та науки України.

 

4.2.Навчальний рік у  закладі дошкільної  освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у освітньому закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

 4.3. Заклад дошкільної  освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти та науки України.

 

 4.4.Заклад  дошкільної  освіти  планує  свою  роботу  самостійно. В  річному  плані  відображаються  найголовніші  питання  діяльності  закладу, визначаються  перспективи  його  розвитку  на  рік. В  закладі  розробляється  перспективний  план  роботи  на 5 років. Перспективний, річний та план  на оздоровчий  період розробляється  керівником, вихователем-методистом, творчою  групою  педагогів. Схвалюються плани педагогічною радою закладу, затверджується його директором.

 

4.5.У  закладі дошкільної  освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.6.Освітній процес у закладі дошкільної  освіти здійснюється за програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.

 

 4.7.Заклад  дошкільної  освіти організовує освітній процес за одним із пріоритетних напрямів: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, тощо.

 

 4.8.Освітній заклад відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою дошкільної освіти, але які вводяться за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють,за рахунок їх коштів на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти та науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

4.9.Освітінй  процес  у  закладі  дошкільної  освіти  є  вільним  від  втручання  політичних  партій, громадських  і  релігійних  організацій.

 

4.10.Залучення  дітей  до  участі  у  політичних  та  релігійних  заходах  не  допускається.

 

V. Організація харчування дітей у закладі  дошкільної  освіти.

 

5.1.Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством освіти та науки України  спільно з Міністерством охорони здоров’я  за погодженням з Міністерством фінансів України.

 

5.2.Організація  харчування  в  закладі  дошкільної  освіти  ведеться  з  дотриманням  вимог  Інструкції з  організації  харчування дітей в  дошкільних  навчальних  закладах  та Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів.

 

5.3.Медичним  працівником освітнього  закладу планується двотижневе перспективне меню, яке погоджується з начальником  відділу  державного  нагляду  за  дотриманням  санітарного  законодавства  Жашківського  району.

 

5.4.Забезпечення продуктами харчування здійснюють суб’єкти господарювання, згідно до санітарно-гігієнічних правил і норм  та  укладання договорів  на  постачання, або  приватними  підприємцями  на  основі  діючих  вимог.

 

 5.5.У освітньому  закладі встановлено трьохразове харчування. Його  кратність  організовується  згідно режиму  роботи  закладу та  тривалості  перебування  в  ньому дітей.

 

5.6.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та директора  закладу.

 

5.7.Державний  нагляд та  контроль  за  якістю харчування  в  закладі  дошкільної  освіти  покладається  на відділ  державного  нагляду  за  дотриманням  санітарного  законодавства  у Жашківському  районі.

 

5.8.Батьки  або  особи, що  їх  замінюють, вносять  плату  за  харчування  дітей  у  закладі  дошкільної  освіти  у  розмірі, що  встановлюється Порядком встановлення  плати  за  харчування  дитини  у  державному  та  комунальному  закладі  дошкільної  освіти, який  затверджується Кабінетом Міністрів України  та  відповідним рішенням  власника.

 

5.9.Від  сплати  за  харчування  звільняються  батьки, або  особи, що  їх  замінюють  згідно  вимог  чинного  законодавства.

 

 

VI. Медичне обслуговування дітей у  закладі  дошкільної  освіти

 

6.1.Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної  освіти здійснюється місцевим комунальним закладом охорони здоров’я на безоплатній основ і  передбачає проведення  оглядів  дітей, у  тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними щепленнями, проведення  профілактичних  щеплень  згідно  календарем  щеплень, надання  невідкладної  медичної  допомоги  на  догоспітальному етапі організації  до  госпіталізації (у  разі  показань)  та  інформування  про  це  батьків  або  осіб, що  їх  замінюють.

 

6.2.Медичний працівник здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3.Заклад дошкільної  освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

6.4.До  основних  обов’язків медичних  працівників  закладу  дошкільної  освіти  належать:

 • організація  і  проведення  медичних  оглядів, у  тому  числі  поглиблених, профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка  їх  ефективності;
 • моніторинг  стану  здоровя, фізичного  та  нервовр-психічного  розвитку  дитини, надання  ї  невідкладної  медичної  допомоги;
 • здійснення  контролю  за  організацією та  якістю харчування, дотримання  раціонального  режиму  освітньої  діяльності, допустимого  навантаження;
 • медичний  контроль  за  виконанням та  дотриманням санітарно-гігієнічного  та  протиепідеміологічного  режиму;
 • проведення  санітарно-просвітницької  роботи  серед працівників  закладу,вихованців  та  батьків, або  осіб, які  їх замінюють. 

 

VII. Учасники освітнього  процесу у закладі дошкільної  освіти

 

7.1.Учасниками освітнього процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2. Статус  учасників  освітнього  процесу, їхні  права  і  обов’язки  визначаються  згідно  із  законом  України «Про  освіту», «Про  дошкільну  освіту», Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  та  цим  статутом.

 

7.3.Працівникам, які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої  трудові  обов’язки, надаються  в  першу  чергу  переваги  і  соціальні  пільги  в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок  власних  коштів  закладів  освіти. Суб’єктами  заохочення  може  виступати як  сам  заклад  так  і  власник. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

 • преміювання;
 • грамоти Відділу освіти  Жашківської міської ради,Департаменту освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації, Міністерством освіти та науки України;
 • значок “Відмінник освіти України”;
 • державні нагороди.

 

7.4.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • якісне, збалансоване  харчування;
 • отримання  якісних  освітніх  послуг;
 • вільне  вираження  своїх  поглядів  та  переконань;
 • захист  своїх  особистих  прав.

 

7.5.Відповідно  до частини 6 статті 3 Закону «Про  освіту» заклад  зобов’язаний створювати  належні (сприятливі?) умови  для  здобуття  дошкільної  освіти  особам  з  особливими освітніми  потребами з  урахуванням індивідуальних  потреб, можливостей, здібностей  та  інтересів,що  передбачає  в  собі  створення  в  закладі  освіти інклюзивного  освітнього  середовища.

 

7.6.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

7.7.Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • поважати  гідність  дитини;
 • забезпечувати умови  для  здобуття  дітьми  старшого  дошкільного  віку дошкільної  освіти  за  будь-якою  формою;
 • виховувати  у  дітей  моральні  якості;
 • забезпечувати  безпечні  умови  для  життя та  розвитку  дітей.

 

7.8. На посаду педагогічного працівника  закладу дошкільної  освіти призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

 7.9.Трудові відносини регулюються законодавством Украни про працю, Законом України “Про освіту”, Законом України “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно- правовими актами,прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.10.Розміри  тарифних  ставок  педагогічних  працівників  встановлюється Кабінетом  Міністрів  України. Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом  навчального  року  допускається  за  попереднім  погодженням  з  профспілковим  комітетом  та (або) письмовою  згодою  педагогічного  працівника  з  додержанням  законодавства  про  працю.

 

7.11.Педагогічні  працівники та  обслуговуючий  персонал призначаються та  звільняються директором  дошкільного  закладу  освіти, згідно  штатного  розпису.

 

7.12.Вихователі  та  помічники  вихователів для  роботи  у  вікових  групах  розподіляються  наказом  по  закладу  дошкільної  освіти  з  числа  штату  працівників.

 

7.13.Розподіл  педагогічного  навантаження здійснюється  директором  у  відповідності  до  чинного  законодавства.

 

7.14.Посадові  та  робочі  інструкції педагогічних  та  інших  працівників затверджуються  керівником  закладу; розподіл  обов’язків між  адміністрацією  закладу  дошкільної  освіти  здійснює  директор  своїм  наказом  за  попереднім  погодженням  з  профкомом.

 

7.15. Педагогічні працівники мають право :

 • на вільний вибір педагогічнодоцільних форм,методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації,участь у методичних об’єднаннях,нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.16.Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Cтатут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитинита її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах,пов’язаних з підвищенням професійного рівня педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки,що не суперечать законодавству України.

 

7.17.Працівники  закладу  дошкільної  освіти  несуть  відповідальність  за  збереження  життя  вихованців, їх  фізичне та  психічне  здоров’я  відповідно  чинного  законодавства.

 

7.18.Працівники  закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

 

 7.19..Педагогічні працівники дошкільних закладів підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

 

 7.20.Педагогічні працівники,які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  закладу дошкільної  освіти, не виконують посадових обов’язків,умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7.21.Представники  органів  громадського  самоврядування  закладу  дошкільної  освіти  мають  право:

 • сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази та  фінансового  забезпечення   закладу;
 • брати  участь  в  організації  освітнього  процесу.
 •  

7.22. Представники  органів  громадського  самоврядування  закладу  дошкільної  освіти  мають  повинні:

 • дотримуватись  статуту  закладу  дошкільної  освіти, виконувати  рішення  органів  громадського  самоврядування, накази  та  розпорядження  адміністрації  з  питань  організації  освітнього  процесу;
 • захищати  дітей від будь-яких форм  фізичного  та  психічного  насилля;
 • пропагувати  здоровий  спосіб  життя.

 

 

 

VIII. Управління  закладом  дошкільної  освіти

 

8.1.Управління  закладом дошкільної освіти в  межах  повноважень, визначених  законодавством та  установчими документами здійснюють його засновник, керівник  закладу, органи  громадського  самоврядування.

 

8.2.Безпосереднє керівництво роботою  закладу  дошкільної  освіти здійснює його директор, який призначається  на  посаду  за  результатами конкурсного  відбору строком на шість  років з  дотриманням вимог чинного законодавства України.На посаду керівника дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

8.3.Керівник  закладу  дошкільної  освіти :

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю освітнього закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  закладу дошкільної  освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,посадові інструкції працівників за погодженням з радою трудового колективу;
 • забезпечує дотримання санітарно- гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансову діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.4.Постійно діючий колегіальний орган у  закладі дошкільної  освіти - педагогічна рада.

     До складу педагогічної ради входять - керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники та інші працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

   Головою педагогічної ради є директор закладу.

8.5.Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
 • обговорює  і  рекомендує  для  затвердження  річний  та  перспективний  план, режим  роботи.

 

 8.6.Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу, але  не  менше  4-ох разів  на  рік. Рішення  педради  приймається  більшістю  голосів  і  є  обов’язковим  для  виконання  всіма  учасниками  освітнього  процесу.

             

8.7.Органом громадського самоврядування у  закладі  дошкільної  освіти є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

 

8.8.Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

8.9.Загальні збори :

 • обирають раду освітнього закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради  закладу дошкільної  освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності  закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  закладу дошкільної  освіти.

 

8.10.У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної  освіти, діяльність якої регулюється Статутом.

 

8.11.Рада закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.12.До складу ради освітнього закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.13.Засідання ради   закладу дошкільної  освіти є

Логін: *

Пароль: *